O nás

Dětská skupina Permoníčci je první dětskou skupinou provozovanou podle zákona 247/2014 Sb. v Kutné Hoře. Od září 2016 poskytujeme služby péče o děti ve věku dítěte od 18 měsíců do 31. 8. po dovršení 3 let dítěte. Zařízení je určeno celkem pro 12 dětí.

O děti se starají vždy dvě vychovatelky, které splňují všechny zákonné požadavky na osoby vykonávající péči o děti v dětské skupině (vzdělání, trestní bezúhonnost apod.). Vychovatelky připravují pro děti pestrý program, který se zaměřuje na rozvoj dětí v mnoha oblastech – od tělesného rozvoje, přes rozumovou, pracovní, mravní a etickou výchovu až po rozvoj výtvarných a hudebních dovedností dětí.

POSLÁNÍ

Naším posláním je vytvářet bezpečné a podmětné prostředí, které vzbuzuje v dětech chuť objevovat svět kolem sebe a připravuje na úspěšný vstup do mateřské školy.

VIZE

Pečujeme srdcem. Pro šťastné dítě.

HODNOTY

  • Empatie
  • Důvěra
  • Potřeby
  • Kvalita
  • Láska

 ZAMĚŘENÍ/PRIORITY

Naší prioritou je, aby čas strávený v dětské skupině byl pro děti příjemnou zkušeností, naplněný radostí ze hry a poznávání nových věcí. Každé dítě individuálně podporujeme v rozvoji jeho schopností, dovedností a znalostí na takovou úroveň, aby úspěšně a hladce zvládlo přechod do mateřské školky.

POSTOJ K VÝCHOVĚ A PÉČI

Klademe důraz na vytváření dostatečného prostoru pro volnou hru dětí, která je důležitým edukativním prostředkem zejména v takto raném věku dětí. V rámci dne jsou dětem nabízeny také řízené aktivity, které mají za cíl prohlubovat znalosti a dovednosti dětí. Edukace dětí v dětské skupině Permoníčci je vždy postavena na principu nabídky jednotlivých aktivit a individuální volbě a aktivní účasti dítěte na těchto aktivitách.

METODY PRÁCE S DĚTMI

Edukace je v dětské skupině Permoníčci realizována ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v dětské skupině vyskytnou. Dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. Edukaci zakládáme na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, na prožitkovém a interaktivním učení. Rozvoj dovedností a znalostí dětí je založen zejména na vlastní aktivitě a zájmu dítěte. Většina nabízených činností obsahuje prvky hry a tvořivosti.

Používáme zejména tyto metody edukace:

Prožitkové  učení – prožitkové učení je založeno na přímých zážitcích dítěte, jeho citovém prožívání a osobních zkušenostech, vyžaduje vlastní iniciativu dítěte, podporujeme přirozenou dětskou zvídavost a potřebu objevovat, preferujeme formu volné hry.

Situační učení – situační učení je založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl, vycházíme zejména ze situací, se kterými se dítě v dětské skupině Permoníčci běžně setkává.

Sociální učení – děti přirozeně napodobují chování osob v jejich okolí, pečující osoby dbají, aby dětem ve své osobě poskytovaly vzory chování vhodné následování a ukazovaly dětem vhodné strategie chování v různých situacích

Kooperativní učení – podporujeme postupný rozvoj spolupráce mezi dětmi, vzhledem k věkovým specifikům dětí docházejících do dětské skupiny Permoníčci se zprvu zaměřujeme zejména na schopnosti vymezení vlastních hranic, následně pak na respekt k hranicím druhých, postupně podporujeme a směřujeme děti ke společné hře.

Kromě péče o děti také nabízíme:

GDPR

Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.

Potvrzení auditu kvality