Přihlášky

Informace k příjmu přihlášek a příjmu dětí do zařízení

Podmínky pro přijetí:
  • věk dítěte od 18 měsíců do 31. 8. po dovršení 3 let dítěte
  • zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
  • dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
  • alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn. je v pracovně právním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu (dokládá se potvrzením jednoho z rodičů)
 

Písemnou přihlášku podává rodič na adresu Dětská skupina Permoníčci, Jungmannovo náměstí 489, 284 01 Kutná Hora. Přihlášky jsou přijímány průběžně v průběhu celého kalendářního roku. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka dětské skupiny.

V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí. V pořadníku jsou přihlášené děti řazeny dle data doručení přihlášky. Děti hlášené do celotýdenního režimu docházky jsou řazeny před děti hlášené do zkráceného režimu docházky. 

Přihlášky je možné podat osobně nebo poštou, vždy k rukám ředitelky dětské skupiny. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí dítěte je rodičům sděleno do 14 dnů od přijetí přihlášky.